zone030

דו"ח מכון
לייעוץ והזמנה טלפונית
חייגו 03-7689900

תקנון

IIREC מברכת אותך הגולש (להלן - "המשתמש") ומודים לך על בחירתך להיכנס לאתר "IIREC" ו/או לכל דף ו/או עמוד באתר (להלן ביחד - "האתר") - האתר המתקדם בפרסום בנושא קרינה אלקטרומגנטית ופתרונות לזיהום אלקטרוני ומופעל על ידי איירק טכנולוגיות בע"מ (ח.פ. 513688788, להלן "איירק" ו/או "IIREC"). בכפוף לתנאים המפורטים להלן, תוכל לגלוש בדפי האתר ולהשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים.

במסגרת תנאי שימוש המובאים להלן "משתמש" - לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמו ו/או מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר ו/או מתקשר עם השירותים באתר מבטא בכך את הסכמתו המלאה וכפיפותו לתנאים בהסכם זה.

כללי

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים המופיעים בהסכם זה. איירק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי הסכם זה, מזמן לזמן, ללא צורך בהודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. על אף האמור, איירק תפעל במידת הסביר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו (במידה ויחולו) בתנאי השימוש בהסכם זה.

התנאים בהסכם זה כתובים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ או לאחסן את תוכנו של אתר אינטרנט זה, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא קבלת הסכמת 'איירק' מראש ובכתב, כל זאת למעט לשימושך הפרטי האישי. המידע הכלול באתר אינטרנט זה נכון למועד פרסומו כמידע כללי, אולם 'איירק' שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המידע ואת השירותים שהיא נותנת, ובכלל זאת על ידי הוספת שירותים או הפסקתם.

הסכם זה חל על השירותים השונים הניתנים בתשלום וללא תשלום באתר.

האתר מספק מידע בדבר קרינה אלקטרומגנטית הנפלטת ממכשירים ואפליקציות שונות, מדדים, נתונים סטטיסטיים ומידע בדבר דרכי התמודדות אפשריות עם קרינה זו, על נזקיה.

בהנחה שאתה משתמש בשירותי האתר ו/או שירותים און-ליין בכל אמצעי אחר, לרבות מחשב, בקשר ישיר או עקיף לאתר, המשתמש מתחייב:

לספק מידע אמין, לשמור על הגינות תוך כיבוד משתמשים אחרים. לשמור על פרטיות הגולשים באתר להימנע מאיסוף מידע שיטתי לצרכים פרטים ו/או מסחריים לכל מטרה שהיא להימנע מטעינת תכנים למערכת שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי-חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי-חוקיות ו/או פוגעים. להימנע מטעינת תכנים אשר עלולים לפגוע ברגשות הציבור,תוכן בעל אופי טורדני, מעליב,משמיץ. להימנע מטעינת כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו להימנע מטעינת כל תוכן העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי, לרבות כל תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד,תומך, מסייע, או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל. להימנע מטעינת כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ובשמה הטוב של IIREC. להימנע מטעינת כל תוכן העלול להטעות צרכנים.

במידה והופרו תנאי הסכם זה או שהתגלה חשש סביר לפגיעה ו/או לנסיון פגיעה בגולשי האתר ו/או , פגיעה בפעילות האתר, איירק רשאית להסיר תכנים ו/או חלקי תכנים מהשירותים, לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

שימוש במידע ושמירת הפרטיות

המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שIIREC תוכל לבצע פיקוח על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות") ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך ניתור ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים ושיפורם.

IIREC מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תקפיד לשמור על פרטיות המשתמש ולא תחשוף למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה IIREC רשאית למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי במקרים הבאים:

לצורך גביית כספים בגין השירותים (שבתשלום). למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים על-פי צו-בית משפט. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי IIREC בקשר עם המשתמש לעבור שירותים שעשה המשתמש.

מובהר בזה כי IIREC עלולה לשלוח מפעם לפעם עדכונים ו/או תזכורות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

תשלומים

התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי , כאשר יש אפשרות לקנייה בתשלומים, ללא ריבית,בהתאם לגובה הקנייה, החיוב בפועל נעשה לאחר הכנת החבילה וסמוך לשליחתה . פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים , אם בכל זאת בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי , אנו ניצור איתו קשר טלפוני, ביום העבודה הקרוב כדי לקבל את פרטי כרטיס האשראי אך הדבר עלול לגרום לעיכובים במשלוח.

הגבלת אחריות

מובהר בזה, כי IIREC לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע ל-IIREC ו/או לשירותים הניתנים בו, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

למניעת ספק, מובהר בזה כי IIREC מסירה כל אחריות במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטתה ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת והצגת ההצעות ו/או מודעות ו/או שירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת השימוש בשירותי האתר, אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון על צורותיו השונות.

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי IIREC:

כי הוא משתמש בשירותים בהתאם לתנאי הסכם זה, לפי הוראות כל דין ובכפוף להוראות ולהנחיות המופיעות באתר. להימנע מהפרעה ו/או חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995. כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להופיע תכנים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה על המשתמש בלבד.

סמכות שיפוט והדין

מוסכם בזה כי לבתי המשפט בכל אחת מערי המחוז: תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים, תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.

כללי

IIREC שומרת לעצמה את הזכות (אך לא את החובה) להסיר תכנים ו/או לערוך תכנים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש למשתמש.